Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2

19/03/2024 10:59

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023 và thay thế Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT).

So với Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT, Thông tư số 04/2023 có nhiều điểm mới.

Về cơ bản, Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT vẫn giữ nguyên Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và một số quy định về nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.

Theo đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 gồm: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (Phụ lục I) ; Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Phụ lục II).

Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ TTTT về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp. Đồng thời, sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó…

Tuy nhiên, Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT có một số điểm mới. Cụ thể:

Thứ nhất, bổ sung, cập nhật đồng bộ 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) mới ban hành trong năm 2022.

Trong năm 2022, Bộ TTTT đã ban hành 04 QCVN cho nhóm sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Đó là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz (QCVN 130:2022/BTTTT);  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin (QCVN 132:2022/BTTTT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị NB-IoT (QCVN 131:2022/BTTTT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (QCVN 18:2022/BTTTT).

Các QCVN mới này được cập nhật vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để đồng bộ văn bản quản lý, làm rõ hơn về sản phẩm, hàng hóa áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu và phục vụ các hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra chất lượng của Bộ.

Thứ hai, rà soát, cắt giảm Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo tinh  thần Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, tiếp tục đưa vào nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó đối với hoạt động quản lý chất lượng, kiểm tra chuyên ngành, cần “nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng cắt giảm danh mục hàng hóa nhóm 2; áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro…”, từ năm 2018,  Bộ TTTT đã thực hiện nhiều đợt rà soát, cắt giảm Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, về cơ bản tới nay đã đạt được yêu cầu của Chính phủ mà vẫn đảm bảo quản lý, không gây vấn đề mất an toàn. Việc rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ TTTT theo hướng đảm bảo sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục là cần thiết phải quản lý.

Tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT, Bộ TTTT đã cắt bỏ sản phẩm “Thiết bị máy phát thanh FM cá nhân” tại Mục 2.10 Phụ lục I do thiết bị không nhập khẩu nhiều năm.

Thứ ba, cập nhật mã HS và mô tả hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT đã được cập nhật mã HS và mô tả hàng hóa theo nội dung tại Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2022 của Bộ TTTT về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Ngoài ra, Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT còn bổ sung thêm một số nội dung mới như: Bổ sung mới sản phẩm “Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) cho thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA” tại mục 1.1.11 Phụ lục I (áp dụng QCVN 131:2022/BTTTT mới ban hành); Thêm nội dung “Không bao gồm thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID) tại mục 4.4 của Danh mục tại Phụ lục II của Thông tư này” tại mục 2.8 Phụ lục I; sửa đổi mô tả sản phẩm hàng hóa đối với thiết bị tại mục 4.1 Phụ lục II cho thống nhất với quy chuẩn áp dụng; Bổ sung các ghi chú áp dụng đối với QCVN 47:2015/BTTTT; QCVN 132:2022/BTTTT.

Một điểm đáng chú ý là thiết bị điện thoại di động 5G phải hỗ trợ cả 2 chế độ độc lập (SA) và lai ghép (NSA) nên tại Danh mục, thiết bị điện thoại di động 5G phải đồng thời tuân thủ cả 2 QCVN: QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội