1. Tên thủ tục
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Tài liệu đi kèm thủ tục
1 - 9/9 bản ghi.
Tên tập tinTải về
Thông tư 27/2012/TT-BKHCN
Thông tư 01/2009/TT-BKHCN
Nghị định 132/2008/NĐ-CP
Luật 05/2007/QH12 về chất lượng sản phẩm hàng hóa
Hướng dẫn khai báo thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/6/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
3. Thông tin thủ tục

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội