Thông báo

Bộ Tài chính đẩy mạnh việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

18/02/2019 08:46

Ngày 7/11/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2043/BTC-TCHQ về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 8/11/2018, có 11 Bộ, ngành đã triển khai 130 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Như vậy, kể từ tháng 7/2018 đến nay, các Bộ, ngành đã triển khai thêm được 77 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, mục tiêu của Kế hoạch hành động ban hành theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ là từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018, triển khai mới 138 thủ tục hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, phấn đấu thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đưa ra mục tiêu trong năm 2018 sẽ cùng với các Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa quy trình, phát triển phần mềm, kết nối hạ tầng kỹ thuật đảm bảo triển khai 100% các  thủ tục hành chính theo kế hoạch chung của Chính phủ.

100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia sẽ  thực hiện thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử vào năm 2020. Các chứng từ điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối – cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Phối hợp với các Bộ, ngành cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan. Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu xuống dưới 10%. Năm 2019, tất các các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra.

Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức triển khai Kế hoạch hành động này, định kỳ phải báo cáo Bộ và Ủy ban 1899 về kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại.

Hỗ trợ trực tuyến

19009299

(chọn nhánh 02)

bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Bản quyền thuộc về Tổng cục Hải Quan
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội